Jazyk cs pl

Žumpy a akumulační nádrže

Všechny výrobky jsou pochůzně zastropené, opatřené revizním vstupem s víkem. Výrobky jsou zkoušeny na vodotěsnost.

V oblasti čištění odpadních vod nabízí firma EKORY Jihlava spol. s r. o. několik základních verzí žump vyrobených v souladu s ČSN 756081.

 

Průměr v mm   Výška v mm   Objem m3
950 1500 1,0
1270 1500 1,9
1600 1500 3,0
1600 2000 4,0
1910 1500 4,3
2230 1500 6,0
2547 1500 7,5
2700 1500 8,6
2866 1500 9,6
2866 2000 12,8
2866 2250 14,5Technicko-dodací podmínky pro septiky

Popis:

Žumpa je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které se akumulují splaškové odpadní vody před jejím vyprázdněním, obvykle fekálním vozem. Nádrže jsou vyrobeny z horkovzdušně svařeného polypropylenu, který je odolný agresivnímu prostředí. Nádrž může být provedena jako válcová nebo hranatá. Žumpy jsou vyrobeny podle ČSN 756081 (mohou však sloužit i na akumulaci nebo skladování jiných tekutin). Nádrže jsou pochůzně zastropeny s revizním vstupem (opatřeným plastovým poklopem) umístěným u nátoku. U akumulačních nádrží může být další vybavení dle potřeb zákazníka.

Podmínky pro osazení:

Nádrž je nutno uložit na vodorovný armovaný betonový podklad s rovinností +- 5 mm. Nádrž se obsypává pískem, prosívkou, betonem. Při obsypávání je nutné nádrž současně s obsypem plnit vodou pro vyrovnání tlaků uvnitř a vně nádrže. Obsypový materiál je nutno dostatečně hutnit (dusáním, proléváním). V případě potřeby usazení výrobku v blízkosti komunikace, je nutné nádrž bočně obetonovat. V případě potřeby přejíždění je nutné celkové obetonování s armaturou. Při výskytu spodní vody je nutno otvory ve vyztužovacích žebrech protáhnout betonářskou ocelí a vzájemněji pospojovat svařením. Takto upravenou nádrž je nutno kompletně obetonovat. Když je nádrž zabudována a není kompletně obetonovaná armovaným betonem, je nutné ji zabezpečit tak, aby na ní nebylo možno náhodně najet.

Podmínky pro manipulaci:

Je nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při nakládání, skládání a jiné manipulaci s nádrží. Použitý materiál je málo odolný proti nárazu. U nádrží širších než 1 000 mm je nutno při manipulaci jeřábem rozepřít lana na šířku nádrže.

Bezpečnostní podmínky:

Strop neobetonované nádrže je pochůzný (max. 2 osoby obsluhy) ­ doporučujeme zajistit zábradlím a výstražnou tabulí "Vstup zakázán". Vstup do nádrže je třeba zajistit proti manipulaci nepovolanou osobou. Při čistění nádrže je nutno používat přiměřené ochranné pomůcky. Hladinu splaškové vody je nutno pravidelně kontrolovat, pravidelně vyprazdňovat fekálním vozem a její obsah zneškodňovat v obecní nebo městské čistírně odpadních vod. Pokud není žumpa obetonována, nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5m od hrany žumpy.

Vodotěsnost:

Nádrž je zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 750905. Výrobce zaručuje vodotěsnost nádrže při dodržení uvedených technických a bezpečnostních podmínek.

Záruka:

Výrobce poskytuje za podmínek určených TDP záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje tj. ode dne zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.


Do žumpy se nesmí zavádět dešťové vody!!